Manipulační a provozní řády vodních děl


Každý vlastník vodního díla je dle „vodního zákona“ (č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů ) povinen dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád vodního díla. Pokud provozní a manipulační řády k vodnímu dílu nejsou zpracovány, může vodoprávní úřad uložit vlastníkovi vodního díla řády zpracovat. Manipulační a provozní řád obsahuje soubor postupů a pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou, proto by vlastník vodního díla, již pro bezpečnost vodního díla, měl tyto řády nechat zpracovat.

Pro nové nebo stávající vodní nádrže zpracováváme manipulační a provozní řády dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl v souladu s technickými normami TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl a TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl.

Pro zpracování manipulačního a provozního řádu provádíme geodetické zaměření vodního díla, pasportizaci objektů, aktualizaci hydrologických údajů a hydrotechnické výpočty s alternativním výpočtem transformace povodně nádrží.