Studie odtokových poměrů a stanovení záplavových území


Studie odtokových poměrů

Cílem studie odtokových poměrů je určit kritická místa v povodí a na vodním toku, kde vlivem přívalových srážek případně povodní, může docházet k znehodnocení majetku a ohrožení obyvatel. Na základě určení kritických míst jsou navržena protipovodňová a nápravná opatření. Kvalitně zpracovaná studie proto musí vycházet z dobře provedeného terénního průzkumu a dobrých znalostí v oborech hydrologie a hydrauliky.

Zastavěnost a hospodářské využití pozemků v povodí se v průběhu času mění. Vlivem výstavby domů, zemních těles aj. lze odtokové poměry v povodí výrazně ovlivnit, což může mít za následek snížení protipovodňové ochrany. Pro vaše plánované stavby posoudíme jejich vliv na odtokové poměry po jejich dokončení, ale i pro jednotlivé fáze výstavby.


Stanovení záplavových území

Stanovení záplavových území provádíme dle Vyhlášky č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území pro N-letost povodně 5, 20, 100 případně 500 let nebo jiných. Záplavové území vymezené záplavovou čarou stanovujeme nejčastěji jednorozměrným (1D) nebo dvourozměrným (2D) numerickým modelem. Součástí stanovení záplavového území je určení aktivní zóny.