Vodovody, kanalizace


Vodovody

Zpracujeme projektové dokumentace nových vodovodů i rekonstrukci starých vodovodních řadů. Provádíme hydrodynamické analýzy vodovodních řadů pro určení tlakových poměrů ve vodovodní síti. Uvažujete-li o domovní studně kopané či vrtané, neváhejte se na nás obrátit.


Kanalizace

Nabízíme projekty odkanalizování obcí, oprav a rekonstrukcí stokových sítí. Dešťové vody mohou být zasakovány, přes retenční nádrže postupně vypouštěny do vodotečí nebo dále využívány. Pro likvidaci splaškových odpadních vod z malých objektů navrhneme biologickou čistírnu odpadních vod nebo kořenovou čistírnu. Čistírna odpadních vod je vodním dílem, proto budete potřebovat stavební povolení a nakládání k vypouštění odpadních vod, které vám můžeme zajistit.